Algemene voorwaarden

Basicmoments® is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer: 67965873

Artikel 1. Definities
1.1
Beslismomenten: Opdrachtnemer een holistisch gezondheidscentrum is voor holistische bodyscan meting, coaching, adviezen, begeleiding, therapieën, lezingen, workshops die de algemene voorwaarden toepast op de dienstverlening, evenals derden, die in opdracht handelen.
Opdrachtgever: cliënt/ondernemer/coachee: De wederpartij van Basicmoments die deelneemt aan scan meting, coaching, adviezen, begeleiding, therapieën, lezingen, workshops.
Overeenkomst:
Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Basicmoments betreffende een overeenkomst, dienstverlening.
Overeenkomst tot dienstverlening. Deze overeenkomst kan mondeling zijn aangegaan of schriftelijk. Een overeenkomst komt automatisch tot stand wanneer er een dienst wordt afgenomen. Deze overeenkomst ontstaat dus ook wanneer er geen schriftelijke afspraken worden gemaakt. Per sessie wordt een doel afgestemd en besproken.

Artikel 2. Algemeen
2.1.
Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding, offerte, losse/individuele sessie en elke behandel/trajectovereenkomst tussen Basicmoments en opdrachtgever.
waarop Basicmoments deze voorwaarden van toepassing verklaard heeft.
2.2.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Basicmoments, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken, die namens Basicmoments handelen.
2.3.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4.
De toepassing van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dit geldt eveneens voor derden die de dienstverlening voor de opdrachtgever financieren.
2.5.
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Basicmoments en opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 offertes
3.1
De door Basicmoments gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Basicmoments is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd;
3.2
De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW of BTW vrijgesteld en eventuele reiskosten;
Offertes zijn gebaseerd op de bij Basicmoments beschikbare informatie;
3.3
Indien opdrachtgever in zijn order of orderbevestiging verwijst naar zijn eigen inkoop- of andere voorwaarden en/ of dergelijke voorwaarden daar aan heeft toegevoegd, dan is Basicmoments niet verplicht opdrachtgever opnieuw te wijzen op het onverminderd van toepassing zijn van artikel 2 lid 2 van deze voorwaarden.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1
Basicmoments zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap naar de maatstaven van het moment uit te voeren; een ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2
Basicmoments voert deze opdracht uit naar eigen, zelfstandig inzicht, zonder daarbij enige aanwijzing van de opdrachtgever te aanvaarden die betrekking heeft op de inhoud of de wijze waarop de Advisering/Coaching plaatsvindt. Opdrachtgever stemt er mee in zich ook van dergelijke aanwijzingen te onthouden;
4.3
Met de Basicmoments gesloten overeenkomsten leiden voor Basicmoments tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting;
4.4
De cliënt/ondernemer/coachee zal eerlijk en open bijdragen aan de sessies en zich inzetten. De cliënt/ondernemer/coachee neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan op zich, zowel tijdens de tijd die de Basicmoments/adviseur/coach en de cliënt/ondernemer/coachee gezamenlijk doorbrengen als daarna, voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt/ondernemer/coachee naar de sessies/afspraken komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.
Mocht de Basicmoments tijdens het coachtraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de adviseur/coach vallen, dan zal Basicmoments de cliënt/ondernemer/coachee daarop attenderen en aangeven dat consult of wel traject elders wenselijk is.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Basicmoments het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
4.5
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens,
waarvan Basicmoments aan geeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Basicmoments worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Basicmoments zijn verstrekt, heeft Basicmoments het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
Basicmoments is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Basicmoments is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5 Contractsduur, uitvoeringstermijn
5.1
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd
tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. In onderling overleg kan worden besloten eerder te stoppen of langer door te gaan.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;
6.2
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Basicmoments zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
6.3
Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Basicmoments de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
6.4
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Basicmoments daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft;
In afwijking van lid 3 zal Basicmoments geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Geheimhouding
7.1.
Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
7.2
Aan de opdracht zal door Basicmoments niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden;
Elke vertrouwelijke informatie welke wordt gedeeld in advies/coaching-sessies wordt alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt/ondernemer/ coachee gecommuniceerd met opdrachtgever of externe partijen.
7.3.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Basicmoments gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Basicmoments zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Basicmoments niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot de
ontbinding van de behandel-overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

7.4.
Basicmoments behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 Intellectuele eigendom
8.1
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Basicmoments zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet;
8.2
Alle door Basicmoments verstrekte stukken, zoals oefeningen, trainingen, workshops, protocollen, testen, adviezen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Basicmoments worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht;
8.3
Basicmoments behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 Afspraken
Afspraken dienen – indien noodzakelijk – uiterlijk 24 uur voor de daadwerkelijk gemaakte afspraak (Advies/coaching/sessie) geannuleerd te worden. Bij annulering uiterlijk 24 uur voor de afspraak, wordt de afspraak verschoven naar een latere datum. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, is Basicmoments gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen.
Te laat komen bij een afspraak geeft geen extra tijd op het einde.

Artikel 10 Opzegging.
10.1
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. Bij opdrachten van minder dan een jaar geldt een opzegtermijn van 1 maand.
10.2
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Basicmoments, zal deze in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
10.3
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Basicmoments extra kosten met zich meebrengt, kunnen deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
De vorderingen van Basicmoments op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Basicmoments ter kennis gekomen omstandigheden Basicmoments goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien Basicmoments de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
In de genoemde gevallen is Basicmoments bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Basicmoments schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met Basicmoments wordt aan Basicmoments toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Basicmoments uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. En stelt deze gegevens niet ter beschikking aan derde.

Artikel 13 Gebreken, klachttermijnen
13.1
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Basicmoments;
13.2
Indien een klacht gegrond is, zal Basicmoments de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
13.3
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Basicmoments slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.

Artikel 14 Honorarium
14.1
Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium
wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel;
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen;
14.2
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Basicmoments, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen; Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en eventuele reiskosten;
De verschuldigde kosten zullen per maand in rekening worden gebracht;
14.3
Indien Basicmoments met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Basicmoments desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Basicmoments mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Basicmoments kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven;
14.4
Reiskosten hebben voor particulieren een minimum van €0,60 per verreden kilometer. Voor zakelijke opdrachtgevers wordt ten tijden van de opdracht aanvaarding een prijsafspraak gemaakt op basis van het zakelijke geldende uurtarief.

Artikel 15 Betaling
15.1
Betaling dient ter plaatse contant/pin of vooraf via de website middels bijvoorbeeld IDEAL te geschieden in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien de opdrachtgever niet ter plaatse kan of wil betalen geldt een betalingstermijn van 7 dagen, wanneer deze wordt overschreven dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan rente verschuldigd.
15.2
Blijft betaling binnen 7 dagen uit dan verkeert de opdrachtgever in betalingsverzuim met ingang van de 12e dag na factuurdatum;
15.3
De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval
de wettelijke rente geldt;
15.4
Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Basicmoments gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met het incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of een restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 35,00 euro, alles exclusief omzetbelasting.
Basicmoments is gerechtigd betaling van een voorschot te vragen tot aan het beloop van 50% van het (overeengekomen dan wel geschatte) honorarium voor de opdracht;
15.5
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Basicmoments en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Basicmoments onmiddellijk opeisbaar zijn;
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16 Incassokosten
Ingeval Basicmoments om moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van het incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom;

Artikel 17 aansprakelijkheid
17.1
Indien Basicmoments aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
17.2
De aansprakelijkheid van Basicmoments is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
17.3
In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;
17.4
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Basicmoments – of haar ondergeschikten;
Basicmoments is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/ haar keuzes.

Artikel 18 Vrijwaringen
18.1
Indien de opdrachtgever aan de opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Basicmoments geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Basicmoments niet in staat is haar verplichtingen na te komen;
Basicmoments heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Basicmoments haar verbintenis had moeten nakomen;
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Basicmoments opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht
nakoming van de verplichtingen door Basicmoments niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat; Indien Basicmoments bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 20 Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van Basicmoments is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Basicmoments het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Klachten kunnen ook worden behandeld via een onafhankelijke bemiddelaar. Wij voldoen via klachtenportaalzorg aan de wet WKKG. Het lidmaatschapsnummer is: 11123

Artikel 21. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Basicmoments en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22. Wijziging van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde
van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
Deze voorwaarden zijn tevens te raadplegen via de website
van Basicmoments: www.basicmoments.nl
© Basicmoments, Goedereede – 2019